Malvolia

Polityka prywatności

Wprowadzenie

W niniejszym dokumencie określamy zasady Polityki Prywatności w sklepie internetowym malvolia.com (dalej: Sklep Internetowy) oraz na Fanpage’ach Sklepu Internetowego w mediach społecznościowych dostępnych pod adresami:  https://www.tiktok.com/@malvolia_com oraz https://www.instagram.com/malvoliaperfumes/ (dalej: Malvolia Social Media) – prowadzonych przez ORM Operacje sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000899315; NIP: 7011033478; REGON: 388949166 (dalej: Administrator).

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

Zapewniamy, że dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO. Poniżej przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych.

Słowa pisane wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie, z którym możesz się zapoznać w zakładce „Regulamin” oraz znaczenie określone w Regulaminie Social Media, z którym możesz zapoznać się na stronie internetowej https://malvolia.com w zakładce „Regulamin Social Media”. Link do Regulaminu oraz Regulaminu Social Media znajdziesz również na głównej stronie profilu Malvolia Social Media na portalu Instagram pod adresem https://www.instagram.com/malvoliaperfumes/

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest ORM Operacje Sp z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

 

Jak można się z nami skontaktować?

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem mailowo na adres: kontakt@malvolia.com lub za pośrednictwem komunikatora wiadomości z profilem Malvolia Social Media na portalach Facebook lub Instagram.

 

Skąd mamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które otrzymamy od Ciebie:

 1. w związku z zawieranymi z nami Umowami Sprzedaży oraz innymi umowami;
 2. podczas Twojego kontaktu z nami, w tym w ramach procesu składania reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub innych umów albo w związku z korzystaniem przez Ciebie z profilu Malvolia Social Media;
 3. w związku z zapisaniem się przez Ciebie do naszego newslettera;
 4. na potrzeby założenia Konta w Sklepie Internetowym.

Ponadto pozyskujemy otrzymane od Ciebie dane przy wymianie dokumentów sprzedaży takich jak: rachunki; faktury itp.

Możemy także przetwarzać Twoje dane: dotyczące aktywności w Sklepie Internetowym, tj.: oglądane produkty, adresy IP, identyfikatory urządzeń; dane z plików cookie; dane dotyczące ilości czasu jaki poświęcasz na każdej z podstron. Zaznaczamy przy tym, że pozyskujemy tylko takie dane, które są niezbędne do realizacji celów opisanych poniżej.

 

W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu oraz na podstawie:

 1. zawarcia i wykonywania zawartej z Tobą Umowy Sprzedaży oraz innych zawieranych przez nas umów, w tym w celu kontaktowania się z Tobą w sprawie ich realizacji, a także podjęcia na Twoje żądanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania zawarte w formularzu kontaktowym na stronie internetowej Sklepu Internetowego, a także obsługi reklamacji oraz zwrotów które do nas zgłaszasz (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO; nasz prawnie uzasadniony interes: komunikacja z użytkownikami Sklepu Internetowego oraz obsługa zgłoszonych przez Klientów reklamacji i zwrotów),
 3. wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi za wady oraz prawa Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz innych umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego lub ustawy o prawach konsumenta),
 4. archiwizacji dokumentacji, w szczególności: umów, faktur i innych dokumentów rozliczeniowych w celu prowadzenia rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z odpowiednimi przepisami o rachunkowości),
 5. ustalania, dochodzenia oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO; nasz prawnie uzasadniony interes: dochodzenie, realizowanie i ochrona przed roszczeniami),
 6. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze wewnętrzne potrzeby, w szczególności badania i planowania rozwoju naszych produktów oraz usług i podniesienia ich jakości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO; nasz prawnie uzasadniony interes: rozwój Sklepu Internetowego i podniesienie jakości usług; ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego),
 7. obsługi Klienta Sklepu Internetowego oraz Użytkownika profili Malvolia Social Media, w szczególności w celu: dostosowania tej obsługi do zgłaszanych przez Ciebie potrzeb; przekazania Ci informacji o naszych produktach, ofertach, promocjach; badania i planowania rozwoju naszych usług i podniesienia ich jakości – także poprzez zapisywanie danych w plikach „cookies” oraz gromadzenie danych ze stron www w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); nasz prawnie uzasadniony interes: podniesienie jakości usług; rozwój Sklepu Internetowego oraz profili Malvolia Social Media, w tym ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego oraz profili Malvolia Social Media; marketing naszych produktów i usług),
 8. prowadzenia komunikacji marketingowej dotyczącej działalności Sklepu Internetowego, w szczególności w zakresie: przedstawienia oferty Sklepu Internetowego, informacji o produktach, ofertach, promocjach, w tym przesyłania newslettera przez pocztę elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, nasz prawnie uzasadniony interes: marketing naszych produktów i usług),
 9. umożliwienia Ci korzystania z treści udostępnianych na profilach Malvolia Social Media w tym w szczególności z funkcji: zamieszczania komentarzy pod postami opublikowanymi na profilach Malvolia Social Media, udostępniania na Twoim profilu wyżej wymienionych postów oraz możliwości „polubienia” tych postów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO; nasz prawnie uzasadniony interes : zapewnienie Użytkownikom możliwości korzystania z funkcji społecznościowych profili Malvolia Social Media),
 10. udzielenia odpowiedzi na Twoje: pytania, uwagi, oświadczenia składane nam za pośrednictwem komunikatora wiadomości dostępnego na stronie facebook.com oraz instagram.com oraz w trybie komentarzy pod postami umieszczanymi na profilach Malvolia Social Media (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO; nasz prawnie uzasadniony interes: komunikacja z Użytkownikami).

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dbamy o poufność Twoich danych, w związku z czym udostępniamy je innym tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, profili Malvolia oraz Administratora. Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom wspierającym nas w naszej działalności, takim jak:

dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne
i organizacyjne, w tym wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności takim, którzy świadczą usługi płatnicze, pośredniczą w usługach e-commerce, dostawcom poczty elektronicznej, hostingu oraz narzędzi analitycznych na potrzeby marketingu,

 1. dostawcom usług kadrowo-płacowych oraz rachunkowo-księgowych,
 2. dostawcom usług prawnych i doradczych,
 3. osobom przez Ciebie upoważnionym,
 4. organom administracji publicznej lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem realizacji ciążących na nas obowiązków, np. takim jak: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, organy samorządu terytorialnego,

Administrator może udostępnić Twoje dane osobowe wyżej wymienionym podmiotom tylko w przypadku przetwarzania tych danych w jednym z celów zgodnych z niniejszą Polityką Prywatności oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania tego celu.

 

Czy podanie nam danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Pamiętaj jednak, że jeżeli nie podasz nam swoich danych, nie będziemy mogli podjąć czynności, do realizacji których niezbędne jest przetwarzanie Twoich danych osobowych. Przykładowo, abyśmy mogli zawrzeć z Tobą Umowę Sprzedaży, będziesz musiał podać nam swoje dane osobowe w trakcie składania zamówienia.

Podanie nam danych w celu zapisania się do naszego newslettera jest całkowicie dobrowolne – niezapisanie się do newslettera nie stanowi przeszkody dla korzystania z innych oferowanych przez nas usług, w szczególności zawarcia Umowy Sprzedaży.

W przypadku profili Malvolia Social Media podanie nam Twoich danych także jest dobrowolne, jednak pamiętaj, że z uwagi na zasady stosowane przez Meta Platforms Ireland Ltd. oraz Meta Platforms Inc., będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie profilowe, jeżeli: do nas napiszesz, skomentujesz nasz post lub udostępnisz nasz post – o ile udostępnisz te dane osobowe na swoim profilu na portalu Facebook lub Instagram.

 

Jak długo możemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Z uwagi na przepisy podatkowe Twoje dane osobowe będziemy co do zasady przechowywać maksymalnie przez 5 lat od końca roku, w którym zawarliśmy z Tobą Umowę Sprzedaży.

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności w celach marketingowych, możemy przechowywać do chwili zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu, jednak w każdym przypadku nie dłużej, niż jest to niezbędne do realizacji tych interesów. Dane osobowe niezalogowanych Klientów przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików “cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie na Twoim urządzeniu.

Dane osobowe, które uzyskamy od Ciebie w wiadomościach za pośrednictwem komunikatora na portalu Facebook lub Instagram, wysłane na profile Malvolia Social Media, możemy przechowywać tak długo, jak będą dostępne w tych komunikatorach. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z zamieszczeniem przez Ciebie komentarza pod postem profilu Malvolia Social Media lub w związku z udostępnieniem postu profilu Malvolia Social Media na Twoim profilu lub poprzez „polubienie” postu profilu Malvolia Social Media, będą przetwarzane odpowiednio: do czasu usunięcia komentarza przez Ciebie albo Administratora pod postem lub zaprzestania udostępniania przez Ciebie postu na Twoim profilu lub przez wyłączenie przez Ciebie opcji „polubienia” postu.

Jeżeli uznamy, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, możemy przetwarzać te dane maksymalnie do końca okresu przedawnienia tych roszczeń, który co do zasady wynosi 6 lat.

Zaznaczamy również, że równoległym administratorem Twoich danych gromadzonych przez Meta Platforms Ireland Ltd. oraz Meta Platforms Inc. (np. historia wpisów na portalu Facebook, lista obserwowanych profili na portalu Instagram) są Meta Platforms Ireland Ltd. oraz Meta Platforms Inc., które przetwarzają te dane niezależnie od ORM Operacje sp. z o.o. jako Administratora, na zasadach określonych w regulaminach i politykach prywatności Meta Platforms Ireland Ltd. oraz Meta Platforms Inc.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Ponieważ możemy korzystać z narzędzi wspierających naszą działalność udostępnianych np. przez Google Inc. oraz Meta Platforms Ireland Limited, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach stosujemy odpowiednie zabezpieczenia prawne, tj.  standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, lub decyzja Komisji Europejskiej o adekwatności stopnia ochrony, jeżeli została podjęta.

 

Czy moje dane osobowe będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?

Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które skutkowałoby decyzją, która wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływała.

 

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania Twoich danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia Twoich danych osobowych,
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych,
 6. w przypadku Twoich danych przetwarzanych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. w przypadku Twoich danych przetwarzanych na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO lub innych aktów prawnych, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pliki „cookies”

Sklep Internetowy posługuje się również plikami „cookies”, które są zapisywane na Twoim urządzeniu. Pliki cookies dostarczają nam informacji o Twojej aktywności w celach: statystycznych dot. aktywności użytkowników na stronie Sklepu Internetowego i korzystania z poszczególnych podstron Sklepu Internetowego; dobrania oferty do Twoich potrzeb; optymalizacji korzystania ze Sklepu Internetowego; identyfikacji użytkownika zalogowanego w Sklepie Internetowym i wyświetlania Ci komunikatu o zalogowaniu; zapamiętywania Produktów dodanych do Koszyka w celu złożenia Zamówienia; zapamiętywania danych wskazywanych przez Ciebie w Zamówieniu, formularzu kontaktowym lub przy logowaniu. Administrator może otrzymać dane zawarte w plikach „cookies” podczas korzystania przez Ciebie ze strony Sklepu Internetowego.

Możesz w każdym momencie wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików „cookies” poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookies” na obsługę zgodną z indywidualnymi preferencjami. Szczegółowe informacje w tym zakresie udzielają dostawcy poszczególnych przeglądarek internetowych. Przy czym zaznaczamy, że wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” w Twojej przeglądarce internetowej może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie ze Sklepu Internetowego.

Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez Google Inc. oraz z usług analitycznych platform Meta, dostarczanych przez Meta Platforms Ireland Limited. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym oraz na profilach Sklepu Internetowego w serwisach Facebook oraz Instagram. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają jednoznaczną identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają informacji jednoznacznie identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego czy profil Sklepu Internetowego w serwisach Facebook oraz Instagram. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak: źródła i media pozyskania osób odwiedzających Sklep Internetowy oraz aktywności podejmowane przez nich na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek, z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne, demograficzne i zainteresowania.

W zakresie opisanym w powyższym akapicie możesz w każdym momencie zablokować możliwość udostępniania przez kogokolwiek, w tym Administratora, informacji o Twojej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – poprzez zainstalowanie odpowiedniej „wtyczki” do Twojej przeglądarki internetowej, udostępnianej zarówno przez Google jak i Meta Platforms (Facebook, Instagram) bezpłatnie na stronach internetowych tych podmiotów. Nie dotyczy to danych, które pozyskamy bezpośrednio na profilach Malvolia Social Media.

 

Uwagi końcowe

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Zalecamy, abyś po przejściu na inne strony internetowe, zapoznał się z polityką prywatności lub inną informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie przetwarzania danych przez Administratora ORM Operacje Sp. z o.o.

 

Newsletter

Dołącz do nas

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci informacji handlowych na temat produktów i usług oferowanych przez ORM Operacje sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. 1 Maja 13 (10-117) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) na podany przez Ciebie adres e-mail. Zapisanie się do newslettera jest dobrowolne. Możesz w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera przez kliknięcie w odpowiedni link na końcu wiadomości email lub przez poinformowanie nas o rezygnacji z newslettera: na adres e-mail Sklepu Internetowego wskazany Regulaminie (wysłanej z adresu e-mail wskazanego podczas zapisywania się do newslettera) lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

  Kontakt

  603 267 199 (8:30 - 16:30)
  kontakt@malvolia.com

  Obserwuj